Protocol

Protocol WTC/e Brainport

Ingangsdatum: 1 januari 2024

Artikel 1.

Missie, visie en doelstellingen WTC/e Brainport (Stichting WTC/e Zakensociëteit)

Missie

De positie van het meest kansrijke netwerk van de regio Zuidoost Brabant behouden en verder uitbreiden.

Dit doen we door verbindingen tot stand te brengen en contacten en zaken gericht te stimuleren en aan te jagen. Kennisoverdracht staat hoog in het vaandel; leden kunnen elkaar vertrouwen en op elkaar bouwen. WTC/e Brainport vormt een spil in de regionale netwerkeconomie en streeft naar een goede verdeling van leden uit de verschillende branches. Zakelijk Zuidoost-Brabant kan niet voorbij aan dit netwerk met internationale contacten.

Visie

WTC/e Brainport is een ontmoetingsplaats voor ondernemers, afgevaardigden van kennis- en intermediaire instellingen en overheid. Het is het meest kansrijke netwerk van de regio Zuidoost Brabant: de Brainport regio. WTC/e Brainport organiseert kwalitatief hoogwaardige ontmoetingen voor de leden. De activiteiten staan in het teken van kennisverdieping en het intensiveren van contacten. WTC/e Brainport biedt haar leden in een professionele en gemoedelijke sfeer een grote variatie in diensten aan. Dat maakt het leggen van contacten laagdrempelig. Het zakennetwerk opereert regionaal, nationaal en internationaal.

WTC/e Brainport is het netwerk dat contacten, kennis, zaken en kansen biedt.

Pay-off

WTC/e Brainport: “Het meest kansrijke netwerk”

Doelstelling WTC/e Brainport (Stichting WTC/e Zakensociëteit)

De Stichting is gelieerd aan het World Trade Center Eindhoven.

De voortvloeiende doelstellingen zijn:

 • Het promoten van de onderlinge contacten en het internationaal zakendoen tussen in Nederland gevestigde nationale en internationale ondernemingen;
 • Bieden van een interessante ontmoetingsplaats voor ondernemers, afgevaardigden van kennis- en intermediaire instellingen en de overheid in de brede regio Eindhoven en Zuidoost- Brabant;
 • Het vervullen van een maatschappelijke rol en de ondersteuning van haar leden bij de opbouw en uitbouw van een (internationaal) relatienetwerk;
 • De uitwisseling van kennis, contacten en samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen;
 • Versterken van de economische bedrijvigheid in de regio;
 • Faciliteren van de acquisitie van internationale en stuwende bedrijvigheid
 • Stimuleren en coaching van (startende) bedrijven in de internationale handel
 • Toegang geven tot global business (WTC Association en business services)

 

Artikel 2.

ORGANISATIE WTC/e Brainport (Stichting WTC/e Zakensociëteit)

Bestuur

Vice-voorzitter

Tiny Sanders

Fact Management & Consultancy

                                               

Penningmeester                                                        

Roel Hellemons                                                           
Eindhoven Airport                                                                                                                 

Lid van bestuur                                                 

Marc Fitters                                                                  Chayenne Muller          

Q-bedrijfslocaties                                                         Mullerafbouwgroep

 

Fancy van de Vorst

Fontys Hogescholen                                    

                                                                                                                      

Organisatie WTC/e Brainport                                                                                                                                                                                                                   

Lianne van den Boogaard                                           Dian Loomans

directeur                                                                      manager Business Clubs           

             

Activiteitencommissie                

Ger de Wit, voorzitter                                                   Privacy Protection Europe
Bram Evers, vice-voorzitter (Young Professional)           Evercare          

Namens Zakensociëteit

Peggy Spill                                                                   Beauty Concepts

Hans Bolsius                                                                 Nefkens Autogroep

Wiljan Bazelmans (WTC/e Ondernemer van het Jaar)    Bazelmans AV

Edwin Welner (WTC/e Ondernemer van het jaar 2023)  Youseeq

Namens Young Professionals

Matthijs van der Linden                                                Artinsign

Namens Familiebedrijven

Gerard van Keulen                                                       ETB van Keulen

 

Familiebedrijvencommissie

Gerard van Keulen, voorzitter                                       ETB van Keulen

Arthur van Houts                                                          De Wert Accountants & Belastingadviseurs

Geert-Jan Schimmel                                                     Schimmel Tankstations

Peter Smits                                                                  Smits Holding

Esther Groenen                                                             Groenen Groep

Artikel 3.

HUISVESTING

WTC/e Brainport is gevestigd op Luchthavenweg 59, 5657 EA te Eindhoven.

Artikel 4.

DEELNEMERS

Netwerken

 • WTC/e Founding & Platinum members: beslissers/directies van (groot)bedrijven, overheidsvertegenwoordigers  WTC/e Cobalt members: voor beslissers/directies van bedrijven, vertegenwoordigers van overheid WTC/e Lithium members | Familiebedrijven: voor Brabantse Familiebedrijven met meerdere generaties actief WTC/e Lithium members |  Young Professionals: voor jonge ondernemende professionals tot 40 jaar
 • Ieder die deelnemer wenst te worden, dient daartoe schriftelijk een verzoek in te dienen bij het management dat in overleg met het bestuur van de Stichting over toelating een besluit neemt.
 • Het protocol regelt de verdere formaliteiten verbonden aan de deelname, de daaraan voorafgaande ballotage en de verplichting tot betaling van de deelnamebijdrage.
 • Ambassadeurs en ere-deelnemers kunnen zij zijn, die zich voor WTC/e Brainport bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 • Ambassadeurs/ere-deelnemers worden op voordracht van het bestuur benoemd. Zij krijgen alle aan het deelnemerschap verbonden rechten voor een bepaalde periode, doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de deelnamebijdrage.

Artikel 5.

TOELATINGSPROCEDURE

De kandidaat voor een bedrijfsdeelname, die zich ter ballotage aanmeldt, dient in het verzoekschrift (inschrijfformulier) opgave te doen van zijn naam, woonplaats of plaats van vestiging, werkkring of aard van het bedrijf. Tevens wordt opgave gedaan van de persoon of personen op wiens naam de deelname wordt gesteld.

Artikel 6.

BEZWAARTERMIJN

Nadat de directie een verzoekschrift en de daarbij vereiste schriftelijke aanbevelingen heeft ontvangen, bespreekt zij zo spoedig mogelijk de gegevens van de kandidaat en de namen van de aanbevelende deelnemers met het bestuur van WTC/e Brainport.

In de eerst volgende bestuursvergadering na de aanvraag heeft het bestuur het recht om zijn bezwaar tegen de kandidaatstelling kenbaar te maken. De kandidaat-deelnemer kan, gedurende deze wachttermijn, door de directie doorlopend worden geïntroduceerd.

Artikel 7.

TOELATING

 • Is binnen de genoemde periode geen bezwaarschrift bij de directie binnengekomen, dan wordt de directie geacht te hebben besloten de verzoeker als deelnemer toe te laten met ingang van de eerste dag van aanmelding.
 • Over het recht tot deelname wordt de kandidaat schriftelijk geïnformeerd. Deze dient daarna binnen de betalingstermijn het verschuldigde deelnemersgeld te voldoen.
 • Indien de aanvraag voor deelname niet wordt gehonoreerd zal het entreegeld worden gecrediteerd.
 • De deelname wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee jaar.

Artikel 8.

IN GEVAL VAN BEZWAAR

Indien binnen de genoemde periode één of meer bezwaarschriften door de directie zijn ontvangen, wordt over toelating van de kandidaat-deelnemer door het bestuur beslist. Alvorens te besluiten, hoort de directie en een afvaardiging van bestuur de kandidaat.

Artikel 9.

NIEUWE AANMELDING, NA BEZWAAR

 • Ingeval een kandidaat niet als deelnemer wordt toegelaten, zal de directie dit onmiddellijk schriftelijk mededelen.
 • Na verloop van één jaar kan de kandidaat zich opnieuw aan ballotage onderwerpen.

Een kandidaat, die niet als deelnemer is toegelaten, heeft geen toegang meer tot de activiteiten van WTC/e Brainport; hij kan in het vervolg niet meer worden geïntroduceerd.

Artikel 10

DIRECTE TOETREDING

De directie kan besluiten dat kandidaten zonder ballotage als deelnemer mogen toetreden, mits deze aanvraag wordt ondersteund door tenminste de helft van de bestuursleden van de Stichting.

Artikel 11

DEELNAME BIJDRAGE

Deelname kosten per jaar:

 1. WTC/e Platinum Plus members € 10.600,-
 2. WTC/e Platinum members € 5830,-
 3. WTC/e Cobalt members € 1695,-
 4. WTC/e Cobalt members 2 personen € 2650,-
 5. WTC/e Lithium members | Familiebedrijven € 769,-
 6. WTC/e Lithium members |  Young Professionals € 796,-

Horecaverbruik

   In het deelname bedrag is het horecaverbruik tijdens een aantal activiteiten van  WTC/e Brainport opgenomen. Deze activiteiten worden jaarlijks vastgesteld. Indien aan het bijwonen van een bijeenkomst kosten verbonden zijn, wordt dit steeds op de uitnodiging vermeld.

Alle deelnemersgelden worden verhoogd met BTW, thans 21%.

Het deelnamejaar loopt van januari t/m december. Facturering voor het nieuwe deelnamejaar geschiedt in de maand januari. Indien de deelname in de loop van een kalenderjaar wordt aangegaan, geschiedt facturering vanaf dat moment voor 12 maanden.

De deelname wordt elk jaar geïndexeerd conform het CBS indexcijfer.

Artikel 12

EINDE DEELNAME

De deelname eindigt:

Door opzegging door de deelnemer.

 • Door opzegging door WTC/e Brainport. Dit kan geschieden (vast te stellen door de directie):
 • Wanneer een deelnemer heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor deelname.
 • Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de zakensociëteit niet nakomt.
 • Wanneer een deelnemer zijnde een rechtspersoon of ander samenwerkingsverband is ontbonden.
 • Door ontzetting. Dit kan alleen worden uitgesproken, wanneer een deelnemer in strijd handelt, of WTC/e Brainport op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging of bevestiging van opzegging geschiedt door de directie.

De deelname wordt aangegaan voor een periode van minimaal twee deelnamejaren en wordt stilzwijgend verlengd per jaar. Opzegging van deelname kan slechts schriftelijk (per brief of e-mail)  geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden vóór het einde van het kalenderjaar.

Een opzegging in strijd met deze regel doet de deelname eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de opzeggingsdatum van het volgende deelnamejaar.

Echter de deelname kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van WTC/e Brainport redelijkerwijs niet gevergd kan worden de deelname te laten voortduren.

Wanneer de deelname in de loop van een deelnamejaar wordt beëindigd, blijft de jaarlijkse bijdrage toch voor het gehele deelnamejaar verschuldigd.

Artikel 13

INTRODUCTIE

Iedere deelnemer heeft de bevoegdheid om externe zakenrelaties te introduceren. De introductie dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden met opgave van firma- en persoonsnaam, adres en woonplaats. Voor de introductie van meer dan twee personen op dezelfde dag is de toestemming van de directie nodig.

Introducé(e)(s) kunnen op introductie deelnemen aan een activiteit tegen de basiskosten zoals vermeld op de uitnodiging. Als een introducé toetreedt tot WTC/e Brainport zullen de betaalde basiskosten van de laatst bijgewoonde bijeenkomst in mindering worden gebracht op de deelnamebijdrage.

Wanneer iemand in een kalenderjaar meer dan tweemaal al of niet achtereenvolgend is geïntroduceerd, kan hij, behoudens de bepaling in het 5e lid van dit artikel, in dat jaar niet meer geïntroduceerd worden, zonder schriftelijke goedkeuring door de directie.

De introducerende gast is in alle opzichten aansprakelijk voor de gedragingen van zijn introducé(s) tijdens de bijeenkomsten.

Bij bijzondere gelegenheden is het management bevoegd de toegang van niet-deelnemers tot alle of enige activiteiten van WTC/e Brainport te beperken of te weigeren.

Artikel 14

VERHUUR VAN RUIMTEN AAN DEELNEMERS

Eindhoven Airport biedt korting op vergaderarrangementen of op losse zaalhuur in het Business Center in de terminal van Eindhoven Airport.

De tarieven voor het gebruik van de bovengenoemde ruimtes worden door de verhuurder vastgesteld.

Artikel 15

SLOTBEPALING

Het bestuur beslist over uitleg en strekking van het Protocol