Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

WTC/e Brainport (Stichting WTC/e Zakensociëteit) verwerkt persoonsgegevens die u aan het secretariaat verstrekt en die WTC/e Brainport verwerkt voor haar deelnemersadministratie en overige doeleinde.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Penningmeester t.b.v. de contributie inning.
  • Het dagelijkse en algemeen bestuur t.b.v. informatie aan deelnemers van WTC/e Brainport
  • Verzenden van de nieuwsbrief en uitnodigingen
  • Telefonisch contact
  • Aan diverse commissies t.b.v. goede communicatie binnen de stichting aan deelnemers.

Bewaartermijn

WTC/e Brainport zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

WTC/e Brainport verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WTC/e Brainport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

WTC/e Brainport neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Foto’s en video

Bij activiteiten van WTC/e Brainport kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief, website, publicatie of een presentatie bij één van de activiteiten van WTC/e Brainport.

Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zal de wens van deze persoon zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

Een lid verleent bij voorbaat toestemming aan de vereniging voor openbaarmaking van tijdens of rond inzet gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop het lid zichtbaar is. Indien een lid hier bezwaar tegen heeft zal deze dit kenbaar maken en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dien hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het WTC/e secretariaat. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@wtce.nl

Indien u informatie wenst over hoe wij met uw persoonsgegevens binnen WTC/e Brainport omgaan kunt eveneens terecht via info@wtce.nl.

Mocht er geen vragen of opmerkingen zijn dan gaat WTC/e Brainport er vanuit dat u akkoord gaat met deze privacy verklaring.

De privacy verklaring zal ook op de website van WTC/e Brainport gepubliceerd worden/zijn. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoons- gegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestuur WTC/e Brainport (Stichting WTC/e Zakensociëteit)

Website:                 www.wtce.nl

Postbus:                 2085

Postcode:              5600 CB

Plaats:                    Eindhoven

Voorbeeld bestand