Vrijdag 13 Januari

‘The New Horizon’ 10 januari 2023

Geen mooiere plek, dames en heren, om in deze regio vooruit te blikken dan het Evoluon.

En wat geweldig dat het Evoluon weer zoveel mensen trekt sinds de opening van de tentoonstelling Retrofuture. U zult er vandaag niet aan toekomen maar kom snel een keer terug bijvoorbeeld om een trip te beleven met de VR-tijdmachine. Fijn dat we elkaar hier vandaag kunnen treffen, na twee jaren waarin corona ons verhinderde in grote aantallen samen te komen. Mijn dank gaat uit naar de twaalf partners – een mix van netwerkorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen – die deze bijeenkomst hebben mogelijk gemaakt.

www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/bestuur/college-van-burgemeester-en-wethouders/speeches-en-publicaties-jeroen-dijsselbloem

Fresku zei het zo in het nummer “Eind hoger”:

“Ik ben hier om dingen te maken (…) meteen ter zake, zaken hoeven we niet eens te praten. Gooi elk idee op tafel en schakel meteen naar daden”.

Vanaf het moment dat Philips zich in Eindhoven vestigde, dames en heren, is de focus van deze stad en deze regio helder. Sinds 1891 staat het heden hier in het teken van de toekomst, van wat er vóór ons ligt, en hoe we onze toekomstperspectieven kunnen verbeteren. En die ontwikkeling ging steeds sneller, als een sneeuwballetje dat vanaf de top van de Mont Blanc naar beneden werd gerold in tijden dat er nog veel sneeuw lag. Er kleeft steeds meer sneeuw aan de bal. Soms brak een stuk van de sneeuwbal af, soms dreigde hij stil te komen liggen. Maar steeds werd de bal weer met vereende krachten in beweging gebracht en rolde hij verder. Dat is de kracht van de samenwerking van de Brainport. De bal wordt groter, wint aan vaart en is amper nog te stoppen.

De afgelopen decennia heeft onze regio zich sterk ontwikkeld. De intensieve samenwerking tussen overheid, industrie en kennis- en onderwijsinstellingen, heeft geresulteerd in een wereldwijde koppositie in een aantal sleuteltechnologieën, de aanwezigheid van duizenden florerende bedrijven in heel diverse markten en brede werkgelegenheid in vele sectoren. Innovaties uit Brainport bieden antwoord op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals op het vlak van energie, klimaat, gezondheid.

Brainport Regio Eindhoven, dames en heren, heeft zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie, en het zal niet lang meer duren voordat we op plek één staan, zo verwachten analisten. Maar we kunnen en moeten verder kijken. De Brainport is inmiddels in de internationale discussie over strategische onafhankelijkheid en het belang van technologie daarin, ook een unieke kans voor Europa. Dat besef is ook in Brussel geland. De producten en diensten die hier worden ontwikkeld, maken Europa minder afhankelijk van andere landen of regio’s en versterken de Europese strategische autonomie. Die ontwikkeling is geweldig nieuws en een groot compliment aan u allen. Het succes van deze regio is immers het werk van velen en dat succes houdt onverminderd aan. Zo voorzien we voor de komende tien jaar een groei van het aantal arbeidsplaatsen in onze regio met 70.000.

Dat is mooi, maar het stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat er betaalbare woningen voorhanden zijn voor iedereen? En wat betekent deze groei voor onze bereikbaarheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid van onze regio? Als we zoveel huizen moeten bouwen en extra infrastructuur moeten aanleggen om de vervoersstromen in goede banen te leiden, waar is het dan nog rustig en groen?

Laat het duidelijk zijn: Onze regio doet het in economisch opzicht zeer goed, biedt ongelooflijk veel kansen en daardoor beschikken we ook over een stevig sociaal vangnet. Tegelijkertijd, door opeenvolgende crises, groeit het aantal mensen met serieuze financiële problemen. En het tempo van ontwikkelingen wordt niet door iedereen meegemaakt. Het succes van deze regio is pas compleet als alle inwoners van onze regio kunnen aanhaken en meeprofiteren. Als iedereen kan meedoen.

Er zijn verschillende manieren om met groei om te gaan. Je kunt bijvoorbeeld de groei in al zijn consequenties op zijn beloop laten, zoals in Silicon Valley gebeurde. Daar, dames en heren, groeiden de bomen tot in de hemel. Maar woningen zijn er onbetaalbaar geworden, het gebied is volgebouwd en doordat een ruimtelijke en sociale planning ontbrak is die regio voor veel mensen onleefbaar geworden. Laten we daarvan leren en de regie nemen. We gaan het hier anders doen. Slimmer en socialer. Om te zorgen dat we een gemeenschap blijven vormen.

Net zoals we onze economie samen hebben opgebouwd, zo moeten we ook onze sociaal-maatschappelijke agenda samen verder ontwikkelen. Daarom hebben we, net als binnen de triple helix, opnieuw onze krachten gebundeld.

Dames en heren,  ik ben blij te kunnen aankondigen dat Brainport Partnerfonds,  Impact040,   Brainport Development,  Samen voor Eindhoven, de gemeente Helmond en de gemeente Eindhoven het initiatief hebben genomen om de krachten te bundelen om te werken aan een gezamenlijke sociale agenda onder de nieuwe naam: ‘Brainport voor elkaar’.

En, zoals dat in onze regio gebruikelijk is: iedereen kan zich daarbij aansluiten. Alle regiogemeenten, het bedrijfsleven en ook de maatschappelijke organisaties nodigen we nadrukkelijk uit mee te doen, aan te sluiten en mee te helpen. Samen helpen we.

Hoe?

Bijvoorbeeld door te voorkomen dat werknemers in de schulden komen, door functioneel analfabetisme te bestrijden, door huiswerkbegeleiding zorgen dat het talent van kinderen zichtbaar wordt. Kortom, door met gezamenlijke kracht sociaal-maatschappelijke vraagstukken aanpakken.

De sociale thema’s die ik als voorbeeld hier noem, zijn geen ver van ons bed show. Deze problemen doen zich ook voor onder onze en uw eigen medewerkers. Velen van u hier aanwezig, zijn al betrokken bij sociale projecten, bijvoorbeeld in wijken of op scholen. Dat komt voort uit een lange traditie in onze stad en regio waarin bedrijven waar nodig de zorg op zich namen voor hun werknemers maar ook voor de brede gemeenschap. Op die initiatieven willen we gezamenlijk voortbouwen. De kennis, de menskracht of de middelen van het bedrijfsleven kunnen grote impact maken in het creëren van kansen in de levens van mensen. Zeker wanneer we de samenwerking zoeken met de kennisinstellingen en sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen we met slimme oplossingen de sociale uitdagingen van deze tijd aan. Door onze inspanningen te bundelen en op te schalen, krijgen deze nog meer impact.

Met  ‘Brainport voor elkaar’ trekken we het succes van onze samenwerking breder.

Ik ken geen enkele andere regio in ons land waar het bedrijfsleven zo bereid is om mee te investeren om de kansen van onze regio optimaal te kunnen benutten. Of het nu gaat om bereikbaarheid en mobiliteit, om het versnellen van de woningbouw of het beter benutten van alle talenten en talentjes die we ook zo hard nodig hebben. Niet voor enkelen maar voor velen.

Ik ken ook geen andere regio waar de samenwerking tussen profit- en non-profit instellingen, publiek en privaat, zo diep geworteld is vanuit een besef van verbondenheid en verantwoordelijkheid. Wat hier gebeurt is uniek en verdient een groot compliment. Dank u wel!

Dames en heren, heel concreet; u krijgt straks een folder uitgereikt waarin staat wat ‘Brainport voor elkaar’ wil betekenen en hoe u, uw bedrijf, uw organisatie, uw gemeente de sociale agenda van onze regio verder kunt helpen.  38 organisaties zijn u al voorgegaan.

Ik sluit af, nog een keer, met Fresku:

“Klaarwakker maar ik blijf dromen.
En ik zal er met de tijd komen.
Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen
op die ladder, elke trede is een eind hoger.”

Elke trede een Eind hoger, daar gaan we voor.

Graag hef ik met u het glas op een jaar waarin het ons allemaal goed gaat. Proost!